Happy Birthday my Leader/Mentor/Teacher/Friend

Happy Birthday my Leader/Mentor/Teacher/Friend ! Chúc mừng sinh nhật & Cảm ơn một người thầy 4 năm dẫn dắt ! Có rất nhiều người chỉ cảm ơn sự giúp đỡ của bạn khi họ thành công, nhưng thực ra kể cả bạn chưa thành công thậm chí tạm thời thua cuộc thì vai trò của những người thầy tâm huyết trong cuộc đời bạn thực sự là vô giá !
See Translation

You may also like...

2 Responses

  1. Gary Halliburton says:

    Hello Friend, Best Wishes in all you do. Gary

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *